கோரோனா ஆய்வு 'ஓ' ரத்த வகை பாதுகாப்பு, 'ஏ' ரத்த வகைகள்

கோரோனா ஆய்வு: ‘O’ ரத்த வகை Safe, ‘A’ ரத்த வகைகள் Risk!

கோரோனா ஆய்வு: ‘O’ ரத்த வகை Safe, ‘A’ ரத்த வகைகள் Risk!