கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு “பிளாஸ்மா” சிகிச்சை

கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு “பிளாஸ்மா” சிகிச்சை?

கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு “பிளாஸ்மா” சிகிச்சை?