கொரோனாவை கண்டு அஞ்சாதீர்கள்

“கொரோனாவை கண்டு அஞ்சாதீர்கள். வைரஸை அடித்து துரத்துங்கள்” | Corona Virus

“கொரோனாவை கண்டு அஞ்சாதீர்கள். வைரஸை அடித்து துரத்துங்கள்” | Corona Virus