கிரெடிட் கார்டு EMI-க்கும் இந்த 3 மாத கால அவகாசம் உண்டா

கிரெடிட் கார்டு EMI-க்கும் இந்த 3 மாத கால அவகாசம் உண்டா?

கிரெடிட் கார்டு EMI-க்கும் இந்த 3 மாத கால அவகாசம் உண்டா?