ஏழைகளுக்கு ரூ.72 ஆயிரம் வருமானம்! உண்மையா

ஏழைகளுக்கு ரூ.72 ஆயிரம் வருமானம்! உண்மையா?