ஏப்ரல் 5ம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் 9 நிமிடங்கள் அகல்விளக்கு ஏற்ற என்ன காரணம் தெரியுமா

ஏப்ரல் 5ம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் 9 நிமிடங்கள் அகல்விளக்கு ஏற்ற என்ன காரணம் தெரியுமா?

ஏப்ரல் 5ம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் 9 நிமிடங்கள் அகல்விளக்கு ஏற்ற என்ன காரணம் தெரியுமா?