2 நாள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட் விடுமுறை ரத்து

2 நாள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட் விடுமுறை ரத்து!

2 நாள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட் விடுமுறை ரத்து!