68,000 கோடி கடனை வங்கிகள் தள்ளுபடி

68,000 கோடி கடனை வங்கிகள் தள்ளுபடி செய்தது; RTI மூலம் அம்பலம்!

68,000 கோடி கடனை வங்கிகள் தள்ளுபடி செய்தது; RTI மூலம் அம்பலம்!