டிரோன்களை பதிவு செய்ய பாதுகாப்பு தடையில்லா சான்றிதழ்

புதிய தேசிய டிரோன் விதிகளை அறிவித்தது மத்திய அரசு!

டிரோன்களை பதிவு செய்ய பாதுகாப்பு தடையில்லா சான்றிதழ் தேவையில்லை!