கோழிக்கோட்டில் இதுவரை எத்தனை கோழிகள் மற்றும் பறவையினங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன

கோழிக்கோட்டில் இதுவரை எத்தனை கோழிகள் மற்றும் பறவையினங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன? : Detailed Report

கோழிக்கோட்டில் இதுவரை எத்தனை கோழிகள் மற்றும் பறவையினங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன? : Detailed Report