குழந்தை போல் சிரிப்பு மனித முகம் கொண்ட சுறா

குழந்தை போல் சிரிப்பு; மனித முகம் கொண்ட சுறா

குழந்தை போல் சிரிப்பு; மனித முகம் கொண்ட சுறா!