இதை தானம் செய்தால் முன்னோர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்

இதை தானம் செய்தால் முன்னோர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்|Aishutte

இதை தானம் செய்தால் முன்னோர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்|Aishutte

See More
தெரிந்த பெயர், தெரியாத தகவல்; கங்கை கொண்ட சோழபுரம்

தெரிந்த பெயர், தெரியாத தகவல்; கங்கை கொண்ட சோழபுரம்!

gangaikonda cholapuram details in tamil – brihadisvara temple gangaikonda cholapuram  

See More
இந்திய மக்களால் மறக்க முடியாத நாள் இன்று

இந்திய மக்களால் மறக்க முடியாத நாள் இன்று; இதே நவ.8ம் தேதி?

இந்திய மக்களால் மறக்க முடியாத நாள் இன்று; இதே நவ.8ம் தேதி?

See More
இடி,மின்னலில் இருந்து தப்பித்து கொள்வது எப்படி

இடி,மின்னலில் இருந்து தப்பித்து கொள்வது எப்படி தெரியுமா?

இடி,மின்னலில் இருந்து தப்பித்து கொள்வது எப்படி தெரியுமா?

See More