திருப்பதி முன்பதிவு தரிசன டிக்கெட் பணம் திரும்ப பெறுவது எப்படி

31.05.2020|திருப்பதி முன்பதிவு தரிசன டிக்கெட் பணம் திரும்ப பெறுவது எப்படி?

31.05.2020|திருப்பதி முன்பதிவு தரிசன டிக்கெட் பணம் திரும்ப பெறுவது எப்படி? Pilgrims are allowed to cancel the tickets booked through e-Darshan counters, APT online centers & post offices with performance dates between 14.03.2020 to 31.05.2020 by sending the details mentioned in the document to [email protected] Refunds will be processed within 7 working days. TTD enabled cancellation option for […]

See More
திருப்பதி மே மாத முன்பதிவு செய்திருந்த தரிசன டிக்கெட்டுகள் ரத்து

திருப்பதி மே மாத முன்பதிவு செய்திருந்த தரிசன டிக்கெட்டுகள் ரத்து!

திருப்பதி மே மாத முன்பதிவு செய்திருந்த தரிசன டிக்கெட்டுகள் ரத்து!

See More