அத்தி வரதர் கையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ‘ மாசுச’ வார்த்தையின் பொருள்

அத்தி வரதர் கையில் “மாசுச” |athi varadar masusa meaning!

அத்தி வரதர் கையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ‘ மாசுச’ வார்த்தையின் பொருள்?

See More