தமிழ்நாட்டில் இளம் வாக்காளர்கள் எத்தனை கோடி பேர் தெரியுமா

தமிழ்நாட்டில் இளம் வாக்காளர்கள் எத்தனை கோடி பேர் தெரியுமா?

தமிழ்நாட்டில் 2 கோடியே 65 லட்சம் இளம் வாக்காளர்கள்!

See More