1500 ஆண்டுகள் பழமையான ஞாயிறு புஷ்பரதேஸ்வரர் கோயில்

1500 ஆண்டுகள் பழமையான ஞாயிறு புஷ்பரதேஸ்வரர் கோயில்|Gnayiru Suryan Temple

1500 ஆண்டுகள் பழமையான ஞாயிறு புஷ்பரதேஸ்வரர் கோயில்|Gnayiru Suryan Temple

See More