ஏமாற்றமளிக்கும் ஜிஎஸ்ஐ அறிக்கை

உ.பி.யில் 3000 டன்தங்க படிமம் கண்டறியப்படவில்லை; புவியியல் ஆய்வு மையம்[GSI] சொல்வது என்ன?

உ.பி.யில் 3000 டன்தங்க படிமம் கண்டறியப்படவில்லை; புவியியல் ஆய்வு மையம்[GSI] சொல்வது என்ன?

See More