சொத்துகள் வாங்கும் முன்பு கவனிக்க - tnreginet-orgin

சொத்துகள் வாங்கும் முன்பு கவனிக்க வேண்டியவை – தெரியுமா உங்களுக்கு?

நிலம் வாங்குவதற்கு முன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை : 1) பட்டா (Patta), 2) சிட்டா(Chitta), 3) அடங்கல் (Adangal), 4) ‘அ’பதிவேடு என்கிற ‘A’ Register 5) நிலத்திற்கான வரைபடம் (FMB)  

See More