2050க்குள் சென்னை மாநகரம் கடலில் மூழ்கும் அபாயம்!

2050க்குள் சென்னை மாநகரம் கடலில் மூழ்கும் அபாயம்!

மீண்டும் மீண்டும் எச்சரிக்கும் ஆய்வு முடிவுகள்; 2050க்குள் சென்னை கடலில் மூழ்கும் அபாயம்!

See More