5 மற்றும் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு

5 மற்றும் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு குறித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கருத்து என்ன?

5 மற்றும் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு குறித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கருத்து என்ன?