2020 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு - 'ஹால் டிக்கெட்' எப்போது

2020 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு – ‘ஹால் டிக்கெட்’ எப்போது?

2020 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு – ‘ஹால் டிக்கெட்’ எப்போது?