10-ம் வகுப்பு தேர்வை ஜூன் 15-ல் நடத்த அனுமதி இல்லை; அரசின் முடிவு

10-ம் வகுப்பு தேர்வை ஜூன் 15-ல் நடத்த அனுமதி இல்லை; அரசின் முடிவு?

10-ம் வகுப்பு தேர்வை ஜூன் 15-ல் நடத்த அனுமதி இல்லை; அரசின் முடிவு?