10-ம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து; தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்

10-ம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து; தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்?

10-ம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து; தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜாக்பாட்?