10-ம் வகுப்புத் தேர்வை நடத்த அவசரம் காட்டுவது ஏன்

10-ம் வகுப்புத் தேர்வை நடத்த அவசரம் காட்டுவது ஏன்?

10-ம் வகுப்புத் தேர்வை நடத்த அவசரம் காட்டுவது ஏன்?