காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வு அடிப்படையில் மதிப்பெண் வழங்குவது சாத்தியமா

காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வு அடிப்படையில் மதிப்பெண் சரியா?

காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வு அடிப்படையில் மதிப்பெண் சரியா?