01.08.2019 அத்தி வரதர் நின்ற கோலம்

01.08.2019 அத்தி வரதர் நின்ற கோலம்! standing athi varadar

அத்தி வரதர் சயன கோலம் நிறைவு; நாளை அத்தி வரதர் நின்ற கோலம்!