மாவட்ட தொழில் மையம் வேலூர்

மாவட்ட தொழில் மையம் வேலூர் | District Industries Centre Vellore

மாவட்ட தொழில் மையம் வேலூர் | District Industries Centre Vellore

 

district industries centre namakkal

Contact – District Industries Centre Vellore

NAME

THIRU S.A. RAMAN, I.A.S.,

ADDRESS :

District Collector, Collectorate,
Vellore – 632009

PHONE :0416-2252345(O) , 0416-2222000(R)

FAX : 0416-2253034(O) , 0416-2228029(R)

E-mail: collector.tnvlr @ nic.in, collrvel @ nic.in

District Industries Centre Namakkal Official Website

http://vellore.nic.in/dic.htm