மாவட்ட தொழில் மையம் கோவை

மாவட்ட தொழில் மையம் கோவை | District Industries Centre Coimbatore

மாவட்ட தொழில் மையம் கோவை | District Industries Centre Coimbatore

 

district industries centre coimbatore

Contact – District Industries Centre Coimbatore

Thiru.S.Asokan B.E. ( Hons) M.Tech. F.I.E

General Manager,
District Industries Centre,
No.2, Raja Street, Town Hall,
Coimbatore 641 001.
Phone: 0422-2391678
0422-2397311

TeleFax : 0422-2391678

 

District Industries Centre Coimbatore Official Website

http://www.dickovai.com