பொங்கல் பரிசு ரூ.1000 வழங்க நிதி

பொங்கல் பரிசு ரூ.1000 வழங்க நிதி ஒதுக்கீடு; தமிழக அரசு அரசாணை!

1,000 ரூபாய் பொங்கல் பரிசு செலவு எவ்வளவு தெரியுமா?