ஜனவரி 1 2019 முதல் பிளாஸ்டிக் தடை

ஜனவரி 1 2019 முதல் பிளாஸ்டிக் தடை – இன்று முதல் கடைகளில் நோ ஸ்டாக்!