2020 மஹா சிவராத்திரியன்று என்னென்ன பொருள்களால் அபிஷேகம் செய்தால்

2020 மஹா சிவராத்திரியன்று என்னென்ன பொருள்களால் அபிஷேகம் செய்தால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் தெரியுமா?

2020 மஹா சிவராத்திரியன்று என்னென்ன பொருள்களால் அபிஷேகம் செய்தால் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் தெரியுமா?