இனி அவசரகால உதவிக்கு 112 எண் மட்டுமே!

விரைவில் தமிழகம் உள்ளிட்ட 14 மாநிலங்களில் அவசரகால உதவிகளுக்கு 112 எண் சேவை!

இனி அவசரகால உதவிக்கு 112 எண் மட்டுமே!