விடுபட்டோருக்கு நாளை முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க உத்தரவு!

விடுபட்டோருக்கு நாளை முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க உத்தரவு!

நாளை முதல் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்க உத்தரவு: தமிழக அரசு