வங்கி கணக்கு, சிம் கார்டுகளுக்கு ஆதார் எண் கட்டாயமா

வங்கி கணக்கு, சிம் கார்டுகளுக்கு ஆதார் எண் கட்டாயமா?