லஞ்சம் கொடுக்காமால் பட்டா வாங்குவது

லஞ்சம் கொடுக்காமல் பட்டா வாங்குவது எப்படி? ஜமாபந்தி 2020

பட்டா வேண்டி விண்ணப்பம்? பட்டா வாங்குவது எப்படி? #ஜமாபந்தி2020