யார் யாருக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகை ரூ.1,000 கிடைக்கும்

யார் யாருக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகை ரூ.1,000 கிடைக்கும்?

யார் யாருக்கு ஆயிரம் ரூபாயுடன் பொங்கல் பரிசு கிடைக்கும்?