கொரோனாவால் அதிக பணத்தை இழந்த நபர் யார் தெரியுமா

கொரோனாவால் அதிக பணத்தை இழந்த நபர் யார் தெரியுமா?

கொரோனாவால் அதிக பணத்தை இழந்த நபர் யார் தெரியுமா?