கொசுக்களால் கரோனா பரவுமா பரவாதா

கொசுக்களால் கொரோனா பரவுமா? பரவாதா?

கொசுக்களால் கொரோனா பரவுமா? பரவாதா?