இதை தானம் செய்தால் முன்னோர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்

இதை தானம் செய்தால் முன்னோர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்|Aishutte

இதை தானம் செய்தால் முன்னோர்கள் திருப்தி அடைவார்கள்|Aishutte